Prijali sme pozvanie od NIVaM na informačný seminár k pripravovaným zmenám v školstve. Je pekné vidieť ako sa školstvo mení a formuje, a nie v zmysle o nás bez nás. Preto ďakujeme za ponuku byť súčasťou zmien a ponuku spolupracovať na nich. Zároveň bolo pre nás toto stretnutie obohatením, nakoľko sme mali možnosť vidieť ako vašim vedúcim pracovníkom/riaditeľom záleží na vás, vašich školách, rodičoch a to všetko cez optiku našich detí. Na záver nám ešte dovoľte pri príležitosti dňa detí popriať im mnoho dobrých učiteľov, pozitívnu klímu v triede a vnímavé srdce, plné empatie k tým čo ich sprevádzajú na ceste životom. Ďakujeme.

Informačný seminár