Spoznávajme s deťmi svet peňazí (finančná gramotnosť)

Hravou formou pomáhajme deťom pochopiť svet peňazí, jeho fungovania, orientovať sa v ňom a zároveň si osvojiť  správne návyky  narábania s financiami.

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa

Lektor: Peter Cíbik

Mimo školu (environmentálna výchova)

Tento workshop je pre učiteľov a učiteľky, ktorí sa neboja objavovať nové možnosti vo vzdelávaní. Veríme, že vám dodajú odvahu, inšpirácie a nadšenie pre prenesenie časti vyučovania mimo školu, von, aby ste spolu s deťmi mohli objaviť radosť a benefity, ktoré zážitkové vyučovanie vonku prináša.

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma –  vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa / Vzdelávacie programy

Lektorka: Jana Kucharíková

Gamifikácia vyučovania (digitalizácia)

Zaujať žiakov nie je vždy jednoduché. Jedným zo spôsobov, ako na to, sú hry. Hry rolové, stolové aj počítačové. Na workshope vám ukážeme, ako na to.

Vzdelávacia oblasť: Digitalizácia / Vzdelávacie programy

Lektorka: Martina Kališová

Pedagogický asistent v ZŠ

Pre pedagogických asistentov a učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP. Workshop priblíži význam pôsobenia pedagogického asistenta v základnej škole, legislatívny rámec, objasnenie najčastejších diagnóz detí so ŠVVP a praktické námety pri práci   so žiakmi.

Vzdelávacia oblasť: Personalizácia vyučovania a inklúzia

Lektorky: Mária Štefániková, Jozefína Pivková

Ako rozvíjať životné zručnosti počas vyučovania

„Na čo mi to v živote bude?“ To je častá otázka, ktorú nám žiaci počas vyučovania kladú. Deti prirodzene očakávajú, že škola ich má pripraviť na reálny život.  Vnímame, že je dôležité, aby deťom a mladým ľuďom boli odovzdávané nielen kvalitné vedomosti ale počas vyučovacieho procesu sa rozvíjali aj ich zručnosti, ktoré zvyšujú ich úspešnosť vo vzdelávaní i v živote. Pomáhajú im vytvárať si a udržať dobré vzťahy, vedieť pracovať na svojom rozvoji a byť v živote úspešní.

Workshop okrem stručného predstavenia jednotlivých životných zručností ponúkne množstvo inšpiratívnych námetov a konkrétnych aktivít, ako sociálne a osobnostné kompetencie rozvíjať nielen na triednických hodinách ale i na počas bežných vyučovacích hodín. 

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa

Lektorka: Mária Virgová

Prepojenie vyučovania informatiky a jazykov

Napísať sloh alebo príbeh je pre mnohé deti nudné zadanie. Ak sa však jazykár či slovenčinár dohodne   s vyučujúcim informatiky a žiaci následne tento príbeh transformujú do komiksu alebo videa, môže vzniknúť zaujímavý projekt. Ak sa do toho chcete pustiť, inšpiráciu nájdete na tomto workshope.

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa / Digitalizácia

Lektorka: Martina Kališová

Písomky, ktoré sa opravujú samy

Tak názov tohto workshopu je snom asi každého učiteľa. Je splniteľný, ak sa žiaci počas testu môžu pripojiť na internet – stačí im aj vlastný mobil a učiteľovi online aplikácia Forms (v Office 365) alebo Formuláre (v Google). Potom už stačí iba dať žiakom prepojenie a učiteľ sa môže len pozerať, ako mu pribúdajú bodové hodnoty v prehľade. Na workshope sa naučíte, ako na to. (V ideálnom prípade osobitne wsp pre Office 365 a osobitne pre Google)

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa / Digitalizácia

Lektorka: Martina Kališová