Spoznávajme s deťmi svet peňazí (finančná gramotnosť)

Hravou formou pomáhajme deťom pochopiť svet peňazí, jeho fungovania, orientovať sa v ňom a zároveň si osvojiť  správne návyky  narábania s financiami.

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa

Lektor: Peter Cíbik

Riešenie didaktického problému (facilitácia)

Každá škola má svoje osobitosti – miesto a prostredie, v ktorom sa nachádza, žiakov a študentov, ktorí ju navštevujú, učiteľov, ktorí v nej učia, vážnejšie či menej vážne problémy, na ktoré vo vyučovacom procese naráža. Aký je ten Váš problém praxe? Viete ho identifikovať? Viete ho pomenovať?

Našou snahou je vytvoriť z vášho kolektívu didaktickú reflektívnu komunitu, teda učiacu sa komunitu, ktorej sa darí odpovedať na individuálne výchovno-vzdelávacie potreby všetkých detí.

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma –  vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa / Vzdelávacie programy

Lektori: Jana Kucharíková, Peter Cíbik

Gamifikácia vyučovania (digitalizácia)

Zaujať žiakov nie je vždy jednoduché. Jedným zo spôsobov, ako na to, sú hry. Hry rolové, stolové aj počítačové. Na workshope vám ukážeme, ako na to.

Vzdelávacia oblasť: Digitalizácia / Vzdelávacie programy

Lektorka: Martina Kališová

Pedagogický asistent v ZŠ

Pre pedagogických asistentov a učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP. Workshop priblíži význam pôsobenia pedagogického asistenta v základnej škole, legislatívny rámec, objasnenie najčastejších diagnóz detí so ŠVVP a praktické námety pri práci   so žiakmi.

Vzdelávacia oblasť: Personalizácia vyučovania a inklúzia

Lektorky: Mária Štefániková, Jozefína Pivková

Spätná väzba – feedback

V dnešnej dobe je ťažké získať relevantnú spätnú väzbu od žiakov (odpovede sú buď stručné, alebo jednoslovné, príp. neopodstatnené). Spätná väzba od žiakov môže učiteľovi pomôcť zistiť, čo jeho žiakov zaujíma, ktorá z aktivít alebo častí hodiny ich najviac zaujala, ktorá bola pre nich náročná, ktorú nepochopili, ktorá podnietila ich tvorivosť atď. Na workshope si ukážeme rôzne druhy spätných väzieb. Tie nenásilným spôsobom dokážu od žiakov zistiť informácie o priebehu hodiny a aktivitách učiteľa. Všetky vie však učiteľ použiť tiež na to, aby aj on poskytol spätnú väzbu na prácu žiakov. Vybrané druhy spätných väzieb sú zostavené tak, aby neublížili ani žiakom, ani učiteľovi.

Vzdelávacia oblasť: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov / Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa

Lektor: Ján Papik

Ako rozvíjať životné zručnosti počas vyučovania

„Na čo mi to v živote bude?“ To je častá otázka, ktorú nám žiaci počas vyučovania kladú. Deti prirodzene očakávajú, že škola ich má pripraviť na reálny život.  Vnímame, že je dôležité, aby deťom a mladým ľuďom boli odovzdávané nielen kvalitné vedomosti ale počas vyučovacieho procesu sa rozvíjali aj ich zručnosti, ktoré zvyšujú ich úspešnosť vo vzdelávaní i v živote. Pomáhajú im vytvárať si a udržať dobré vzťahy, vedieť pracovať na svojom rozvoji a byť v živote úspešní.

Workshop okrem stručného predstavenia jednotlivých životných zručností ponúkne množstvo inšpiratívnych námetov a konkrétnych aktivít, ako sociálne a osobnostné kompetencie rozvíjať nielen na triednických hodinách ale i na počas bežných vyučovacích hodín. 

Vzdelávacia oblasť: Sociálna klíma – vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa

Lektorka: Mária Virgová

Hodnotenie

Každý učiteľ to pozná a mnohí vravia, že s tým majú problém. Čo je to? Predsa HODNOTENIE. Pripravili sme pre Vás dva navzájom súvisiace workshopy o tom, aké hodnotenie v školách potrebujeme a ako múdro, efektívne a spravodlivo má postupovať učiteľ pri hodnotení žiakov.

Vzdelávacia oblasť: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Lektori: Martina Kališová, Peter Cíbik

Budovanie rešpektujúceho kolektívu

Ako si uľahčiť budovanie triedneho kolektívu? 

Pomôžeme vám pochopiť význam dodržiavania hodnôt v triednom kolektíve, ukážeme ako  sa vzájomne rešpektovať napriek rozdielnostiam.

Budeme pracovať na tvorbe hodnôt triedy, efektívnej spolupráci učiteľa so žiakmi a žiakov medzi sebou.

Našou snahou je naučiť sa porozumieť významu inkluzívneho vzdelávania, stotožniť sa s jeho zavádzaním do triedy.

Vzdelávacia oblasť: Personalizácia vyučovania a inklúzia

Lektori: Jana Brišová, Alena Staníková, Peter Cíbik